Τι μπορώ να κάνω αν η απαίτηση μου απορριφθεί;

Αν οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία απορρίψει την απαίτηση σας, η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται γραπτώς. Είναι σημαντικό, προτού προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες, να λάβετε μια επιστολή απόρριψης, στην οποία να επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους η απαίτηση σας δεν έγινε αποδεχτή.

 

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο χειρισμού μπορείτε να αποστείλετε παράπονο στην προσοχή του Γενικού Διευθυντή. Παρόλα αυτά αν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα έχετε το δικαίωμα να διορίσετε ανεξάρτητο εκτιμητή ή δικηγόρο ο οποίος θα σας συμβουλεύσει σε σχέση με την απαίτηση σας και να ενεργήσει εκ μέρους σας. Σημειώστε ότι αν ακολουθήσετε αυτή την διαδικασία θα πρέπει να επωμισθείτε το κόστος.

 

Οποιαδήποτε διαφωνία δημιουργηθεί  μεταξύ των μερών σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να αναφέρεται και να επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας που προβλέπει ο Περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμος της Κύπρου. Εάν οποιοδήποτε μέρος θεωρεί ότι η διαιτητική απόφαση είναι ενάντια στα δικαιώματα του ως ασφαλιζομένου μέρους, τότε μπορεί να προωθήσει την υπόθεση Δικαστικώς.

Ετικέτες: απαίτηση, απόρριψη

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®